การดำเนินการตามนโบายการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
01 มิ.ย. 2564
2 คำสั่งมอบหมายงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
499
01 มิ.ย. 2564
3 คำสั่งมอบหมายงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
500
16 เม.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
25 ก.พ. 2564
6 คำสั่งมอบหมายงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
495
27 ม.ค. 2564
7 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
12 ต.ค. 2563
8 ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการ การลา การมาสาย ของพนักงานอบต.บางใหญ่ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
01 ต.ค. 2563
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
01 ต.ค. 2563
10 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
21 ก.ย. 2563
11 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
14 เม.ย. 2563
12 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
09 เม.ย. 2563
13 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอบต.บางใหญ่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
09 ต.ค. 2562
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
07 ต.ค. 2562
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
521
23 พ.ค. 2562
16 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
528
03 ต.ค. 2561
17 ประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1