หลักเกณฑ์การบริหารแลพพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
12 มี.ค. 2564
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
12 มี.ค. 2564
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ให้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
12 มี.ค. 2564
4 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
514
12 มี.ค. 2564
5 ประกาศหลักเกณฑ์นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
01 ต.ค. 2563
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศหลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 เม.ย. 2563
9 ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
09 ต.ค. 2562
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
07 ต.ค. 2562
11 ประกาศหลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
512
07 ต.ค. 2562
12 ประกาศหลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1