ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8000 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
333
08 ต.ค. 2564
62 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
05 ต.ค. 2564
63 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
342
01 ต.ค. 2564
64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
334
01 ต.ค. 2564
65 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้องานจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและการเตรียมการรับสมัคร โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 ต.ค. 2564
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
01 ต.ค. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
01 ต.ค. 2564
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
317
27 ก.ย. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลกิจการประปา หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
27 ก.ย. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลกิจการประปา หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
27 ก.ย. 2564
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลกิจการประปา หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
27 ก.ย. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลกิจการประปา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
27 ก.ย. 2564
73 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยทับจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหหวัดระนอง โดยวิธีเแพาะเจาะจง
339
17 ก.ย. 2564
74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบกระจายเสียงแบบไร้สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
343
10 ก.ย. 2564
75 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางใหญ่ล่างซอยน้ำตกสุวรรณศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
342
10 ก.ย. 2564
76 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 ก.ย. 2564
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 ก.ย. 2564
78 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
08 ก.ย. 2564
79 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารA4 จำนวน 25 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
08 ก.ย. 2564
80 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11