ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 ส.ค. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง-ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
03 ส.ค. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
322
27 ก.ค. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
27 ก.ค. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่พร้อมเปลี่ยน ของรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บง 1968 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
19 ก.ค. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกรองเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
19 ก.ค. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
485
15 ก.ค. 2564
108 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
15 ก.ค. 2564
109 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
533
13 ก.ค. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
485
12 ก.ค. 2564
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจกจำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
483
12 ก.ค. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
484
12 ก.ค. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
09 ก.ค. 2564
114 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
498
07 ก.ค. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม ,ปูนขาว , คลอรีน เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
07 ก.ค. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร Hp Toner CE285A Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
479
06 ก.ค. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองสว่างหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
05 ก.ค. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองสว่างหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
05 ก.ค. 2564
119 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
01 ก.ค. 2564
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาของตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 )4 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11