ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
14 พ.ค. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
495
12 พ.ค. 2564
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ เจลแฮลกอฮอล์ล้างมือ 70% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
491
11 พ.ค. 2564
144 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
07 พ.ค. 2564
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
488
07 พ.ค. 2564
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
03 พ.ค. 2564
147 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
01 พ.ค. 2564
148 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 เม.ย. 2564
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์อบต.บางใหญ่่ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
23 ธ.ค. 2563
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 ธ.ค. 2563
151 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ อบต.บางใหญ่ หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
530
01 ธ.ค. 2563
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
21 ส.ค. 2563
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
20 พ.ค. 2563
154 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยในไร่ หมู่ที่ 5 ต.บางใหญ่ วงเงินงบประมาณ. 477,000.-บาท วันที่กำหนดราคากลาง 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
18 มี.ค. 2563
155 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 1 ต.บางใหญ่ วงเงินงบประมาณ. 2,598,500.-บาท วันที่กำหนดราคากลาง 18 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
18 มี.ค. 2563
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
05 ก.พ. 2563
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาชั้น หมู่ที่ ๓ ตําบลบางใหญ่ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
617
11 ก.ย. 2562
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา หมู่ที่ ๕ ต.บางใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
616
11 ก.ย. 2562
159 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวหน้าดินถนนเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. 23-002 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
18 ต.ค. 2560
160 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวหน้าถนนเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
599
18 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11