นายกุศล ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
โทร.08-3103-6745
สำนักงาน
นายเฉลิมพล หมั่นไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
โทร 09-92836091
นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 08-6595-5966
นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.06-1759-1665
นายกวีศักดิ์ วงศ์งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 08-9141-8588